ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាកូរ៉េ

ដោយWiktionary
ភាសាScript error
Wiktionary
ភាសាScript error edition of Wiktionary
Wikipedia
Wikipedia article about ភាសាScript error
[[w:ភាសាScript error|ភាសាScript error]]
Wikimedia Commons
Links related to ភាសាScript error in sister projects at Wikimedia Commons
[[commons:Category:ភាសាScript error|ភាសាScript error]]
Considerations
ភាសាScript error considerations
[[Wiktionary:About Script error]]
Index
ភាសាScript error index
[[Index:Script error]]
Entry
ភាសាScript error entry
[[Script error#English|Script error]]
Code
ភាសាScript error code
ko

នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំបងនៃភាសាScript error ដែលតំណាងដោយលេខកូដ ko នៅក្នុងវចនានុក្រមវិគីនេះ។ It is a member of unknown(edit) family and written in {{Script error/name}} ({{{{Script error_alias/name}}/name}}, {{{{Script error_alias2/name}}/name}}, {{{{Script error_alias3/name}}/name}}) , {{Script error/name}}, {{Script error/name}} and {{Script error/name}} scripts.

All terms in Script error should be here, divided into subcategories by parts of speech, subjects, etc. A complete list may also be available at [[Index:Script error]].

Definitions, translations and related terms may be found at the entry [[Script error]].

Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម have the following errors:
  • This category was designed to be called ភាសាScript error.
The contents of this category were generated by the template {{langcatboiler}}. If you know how to use this template, please fix this category or move its contents to the correct category.


[[Category:{{etyl:Script error|cat}}]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]][[Category:{{Script error/name}} script languages]]

To use this Korean-English and English-Korean portion of English Wiktionary, your web browser should ideally be configured to display Korean (hangeul) characters.

Check the above index boxes: The boxes show hangeul characters and jamo. If symbols appear as blank boxes, garbage, or question marks (?), your computer or web browser needs to be configured for the Korean language.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៥ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៥។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។