ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ភាសាកូរ៉េ

ដោយWiktionary
ភាសាKorean
Wiktionary
ភាសាKorean edition of Wiktionary
Wikipedia
Wikipedia article about ភាសាKorean
ភាសាKorean
Wikimedia Commons
Links related to ភាសាKorean in sister projects at Wikimedia Commons
ភាសាKorean
Considerations
ភាសាKorean considerations
Wiktionary:About Korean
Index
ភាសាKorean index
Index:Korean
Entry
ភាសាKorean entry
Korean
Code
ភាសាKorean code
ko

នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំបងនៃភាសាKorean ដែលតំណាងដោយលេខកូដ ko នៅក្នុងវចនានុក្រមវិគីនេះ។ It is a member of unknown(edit) family and written in ទំព័រគំរូ:Kore/name (ទំព័រគំរូ:Hang/name, ទំព័រគំរូ:Hani/name, {{ទំព័រគំរូ:Kore alias3/name/name}}) , {{Script error/name}}, {{Script error/name}} and {{Script error/name}} scripts.

All terms in Korean should be here, divided into subcategories by parts of speech, subjects, etc. A complete list may also be available at Index:Korean.

Definitions, translations and related terms may be found at the entry Korean.

Ambox warning pn.svg The automatically-generated contents of this ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម have the following errors:
  • This category was designed to be called ភាសាKorean.
The contents of this category were generated by the template {{langcatboiler}}. If you know how to use this template, please fix this category or move its contents to the correct category.


[[Category:ទំព័រគំរូ:etyl:qfa-kor]][[Category:ទំព័រគំរូ:Kore/name script languages]][[Category:ទំព័រគំរូ:Hang/name script languages]][[Category:ទំព័រគំរូ:Hani/name script languages]]

To use this Korean-English and English-Korean portion of English Wiktionary, your web browser should ideally be configured to display Korean (hangeul) characters.

Check the above index boxes: The boxes show hangeul characters and jamo. If symbols appear as blank boxes, garbage, or question marks (?), your computer or web browser needs to be configured for the Korean language.

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៥ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៥។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ភាសាកូរ៉េ"

ទំព័រចំនួន៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។