ទន្លេ

ដោយWiktionary

( ន. ) មហា​នទី, ផ្លូវ​ទឹក​ធំ​ហូរ​ចុះ​ពី​ភ្នំ និង​ធ្នារ​ទឹក​ផ្សេង​ៗ ប្រជុំ​មូល​មក​ហូរ​ចេញ​ទៅ​សមុទ្រ : ទន្លេ​តូច, ទន្លេ​ធំ ។ ម.ព. ទន្លេ​សាប ផង ។