ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៣៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. កំណាញ់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. iniquity‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. ហេតុ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. Mandarin‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កំបាប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. Zulu‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. French‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. うがい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. កាយសុខ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. Aklanons‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. អំបិល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. ហត្ថ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. ឦសាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. កាខែកកាខោក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. renunciation‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. ជាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. ហោះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. រមណីយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. កំពីង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. faharoa‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. ក្រពេញ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. ប្រតិសិទ្ធិជន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. កន្លេងកន្លាញ់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. កាឡៃ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. reservation‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. Romanian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. 大気‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. កិមិជាតិ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. ginkō‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. បេតុង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. កោមល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. ដំណាក់កាល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. កៅទណ្ឌ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ទួរណឺវិស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. せかい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. เมือง‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. ក្និកក្នក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. អន្ទង់​បារ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. កម្អែល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. កំណើល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. precept‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. ដង្កូវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. ពន្ធ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ការកេត‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)