ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៤៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. មណ្ឌល​វាត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. 大気‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. ដំណាក់កាល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. កើតទៅជា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. អរិភាព‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. Laos‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. ទមិឡ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. Tupinambá‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. កន្ធុច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. ក្និកក្នក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. Malagasy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. កំណើល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. homiletics‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. កឡោបិ៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. លាវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. បដា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. វិជ្ជា --‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. Norway‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. ពញាក្រែក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. កម្មស្សទ្ធា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. France‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. わしょく‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. អាឥតកំណើត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. view‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. គណនេយ្យកិច្ច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. កំពូលរាស្ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. Italy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. កៃលឿង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. fiangonana‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. 昨天‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. ក្ងុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. ការរំលាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. ទ្វារ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. សម័យ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. きたい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ក្ដូនចេស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. កាហោ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ព្រ័ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. 33s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. កំណគ្រាប់លំអង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. មន្ត្រីចុះបញ្ជី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. 翌日‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. 我々‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. ហដ្ដចោរិកា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. ភេសជ្ជៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ក្បាប‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)