ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:២៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. ដូចជា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. វិគីនានុក្រម:Quotations‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. ក្ឌឺង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. កំណាត់សំពត់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. ឥណ្ឌូចិន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. កួយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. កាលសម្បត្តិ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. ត្រក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. កល្យាណការី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. mercenary‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. កន្ត្រងប្រេង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. កែនពិរុណសាស្ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. ឥដ្ឋារម្មណ៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. ឈ្ងុយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. កោរព្រះកេសា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. 旧世界‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. កុណ្ឌី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. កាប៌ាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. កំរើប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. Komi‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. ភាសាអារ៉ាប់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. ខៀវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. Aklanons‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. លិង្គ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. កុលាលភាជន៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. កាមារម្មណ៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. ក្ងក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. អប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. ប៉ៅ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. アイデア‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. 1099s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. សែន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. កម្ពុជរដ្ឋ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. ព្រៃ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. Tigrinya‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. វិគីនានុក្រម:អំពី ភាសាចិន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ក្លាហាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. ច្រៀង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ក្បក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. តៅហ៊ូ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. កម្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. កំណៀរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. ព័ត៌មាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. កើប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. German‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. ពាក្យផ្ទុយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)