ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:១៤ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Interlingue‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. どくしょ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. suspect‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. កតវេទិនី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. កំប៉ូត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. Adrianopolitans‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. Russia‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. ពិស្ណុលោក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. ឱរ៉ុប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. 男の人‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. Americanizers‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. fikasana‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. puppet‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. កៀត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. គីមី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. បាសាក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. trade‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កន្ទក់អង្កាន់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. កំពែងខ្សៀ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. annexation‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. release‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. Low German‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. million‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. កំហាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. ashita‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. កាត់ក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. កោងក្ងុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. ឧបាសក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. មាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. មណ្ឌល​វាត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. いちご‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. 오다‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. ឆ្ងាញ់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. វិមាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. hatsiaka‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. កុលបលិពោធ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. ឆន្ទាគតិ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. Giá Rai‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. Chickasaw‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. bit‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. កាយគន្ថៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ក្រឡាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. បន្ទាត់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. intellectual‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. 政治家‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. A-frames‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. វ៉ាលិស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. អបាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. កម្មដ្ឋាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. A plots‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)