ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៣៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. កំពក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. គណនេយ្យកិច្ច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. せいぶつ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. កថាវត្ថុ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. បរិទេវៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កន្ត្រាក់កន្ត្រើន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. rosary‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. ប្រាំបី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. ō‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. អំបិល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. កន្ទូតអូង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. កាលិក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. កោសិកាប្រូការីយ៉ូត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. Komi‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កន្ធិងកន្ធាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. Aklanons‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. ផ្លេកបន្ទោរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. កាំម្រឹត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. ក (អវយវៈ)‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. គុយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. ទ្វារ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. នីត្យានុកូលភាព‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. កីលែន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. ទេវកថា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. うむ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. German‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. さつ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. កតវេទិតា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. 33s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. Chechen‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. កាយគន្ថៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. 419 frauds‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. ឯក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. និង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. kayōbi‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. កអំពូល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. べんごし‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. កន្ទក់កន្ទេញ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. 8x8s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. ចាំ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. わら‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. ប៉ៅ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. កន្ទះរា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. កៀក‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)