ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៤៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. អាស៊ី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. ហដ្ដចោរិកា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. នីត្យានុកូលភាព‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. អាណិកជន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. កន្តឹម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កុងផាត់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. ក្ដូនចេស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. កំណគ្រាប់លំអង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. ពីរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. ក្បាប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. Aklanons‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. asset‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. បឹង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. កុះករ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. កាយមោនេយ្យៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កំប៉ែត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. referee‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. ដើរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. Austronesianists‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ផ្សោ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. ទេវកថា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. ទ្វារ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. hatsiaka‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. កំព្រឹស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. កម្មករ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. កៀច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. Gujarati‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. សម័យ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. មន្ត្រីចុះបញ្ជី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. 就職活動‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. កាហោ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. កំហុស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. ភេសជ្ជៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. きたい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. កោត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. ព្រ័ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. 政治家‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. Czech‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. せいじ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. 8x8s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. alphanumeric‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. ខ្លាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. កន្ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. 正午‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. English‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ក្ដៅចិត្ត‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)