ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៤៤ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ក្ងិតច្រមុះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. កុមារដ្ឋាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. កន្ត្រេកកន្ត្រាក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. កោសិកាផូលីគុល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. Italy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. ឡាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. ក្នាញ់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. France‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. ជំនឿ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. amamizu‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. ជាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. ចិត្ត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. Laos‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. ខោ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កំប៉ាត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. 柬埔寨‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. អាកាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. កម្រងកែវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. Malagasy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. កម្ពុ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. Tupinambá‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. output‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. កំពូលនគរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. pelagianism‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. Norway‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. ศรีสะเกษ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. កំសួល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. វនិតា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. គណនេយ្យករ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. កៃលាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. ភាសាអារ៉ាប់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. ដែក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. timeliness‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. ក្ញុំ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. កន្ទន់បាក់ក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. 8x8s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. យ៉ាវ​ឆាខ្វៃ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. កុះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. កំណកសំរាម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. កាយពន្ធន៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. សព្រហ្មចារី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. Konkani‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. ពាក្យផ្ទុយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. កំណែប្រែ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. ជិនស្រី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ​ប្រាកដ‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)