ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៤៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ក្និកក្នក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. លាវ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. កំណើល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. Laos‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. ぶつりがく‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. ការរំលាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. Malagasy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. កើតទៅជា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. France‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. កន្ធុច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. Tupinambá‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. fiangonana‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. គណនេយ្យកិច្ច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. អាឥតកំណើត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កំពូលរាស្ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. Norway‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. កឡោបិ៍‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. ដំណាក់កាល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ពញាក្រែក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. កៃលឿង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. view‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. កម្មស្សទ្ធា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. ក្ងុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. homiletics‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. វិជ្ជា --‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. Italy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. ទមិឡ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. អរិភាព‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. មណ្ឌល​វាត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. 明々後日‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. បដា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. ហដ្ដចោរិកា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. មន្ត្រីចុះបញ្ជី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. ក្បាប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. 8x8s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ភេសជ្ជៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. នីត្យានុកូលភាព‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. កំប៉ែត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. ទេវកថា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. Mandinka‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. ដើរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. អាស៊ី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. បឹង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. អាណិកជន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. កាហោ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. កៀរគរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)