ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៣០ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. កន្ទក់កន្ទេញ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. 캄보디아‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. ភរិយា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. Breton‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. ក្បាលនឹម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. កន្ទះរា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. ហេតុ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. ឈើទាល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. កាត់ក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. ក្រិន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. អាកាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. តូន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. ចាំ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. កោសេយ្យ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. ហត្ថ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. កន្លុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. 我々‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. hari kamis‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. 7-second delays‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. កាយគន្ថៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. renunciation‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. France‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. A pluses‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. លាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. កំណែន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. aite‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. Hawaiian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. letterhead‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. Aklanons‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. កតវេទិតា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. Spanish‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. 100000‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. atarashii‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. កលិយុគ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. កៀប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. ឥណ្ឌូចិន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. ​បាលី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. ផ្លូវកាត់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. Aôut‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. timeliness‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. កន្ទឹស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. Low German‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. あまい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. Uzbek‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. កន្ទ្រើង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. 33s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. សស្រាក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)