ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:៥២ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. កំពីកកំពក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. somebody‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. ក្ងាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. វិក្ខេប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. Australianists‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. アイデア‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. pioneer‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. morphing‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. កុដុម្ពិកៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. grind‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. principality‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. កុប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. កន្ធិងកន្ធាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. បារាំង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. ហ!‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. គេ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. ក (អវយវៈ)‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. ហនុមាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. កន្ត្រ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. abattoir‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. កាយឫទ្ធិ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. ក្រឹម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ខេត្ត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. ភេសជ្ជៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. jeografia‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. A plots‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. わしょく‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. multinomial‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. 昨天‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. Sanskrit‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. កើ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. អព្ភូត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. ក្រពេញអង់ដូគ្រីន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. សច្ចា​ប្រណិធាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. កំពូលនគរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. lord‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. កអំពូល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. zazakely‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. particle‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ក្ងៀក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. ផ្គរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. 翌日‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. កំសួល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. Baekje‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. កៃលាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. policy‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. きたい‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. Breton‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. កោសិកាផូលីគុល‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)