ឯកសារចង់បាន

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០៥:០៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

The following files are used but do not exist. Files from foreign repositories may be listed despite existing. Any such false positives will be struck out. Additionally, pages that embed files that do not exist are listed in ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រទាំងឡាយដែលដាច់តំណភ្ជាប់.

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. ឯកសារ:Wikipedia-logo.png‏‎ (៥៥៧ តំណភ្ជាប់)
 2. ឯកសារ:Edit-copy green.svg‏‎ (២៤៥ តំណភ្ជាប់)
 3. ឯកសារ:Ambox warning pn.svg‏‎ (២៦ តំណភ្ជាប់)
 4. ឯកសារ:Redirectltr.png‏‎ (២៦ តំណភ្ជាប់)
 5. ឯកសារ:Redirect arrow without text.svg‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 6. ឯកសារ:Wikimedia-logo.svg‏‎ (១៤ តំណភ្ជាប់)
 7. ឯកសារ:Commons-logo.svg‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 8. ឯកសារ:Crystal Clear filesystem trashcan full.png‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 9. ឯកសារ:Application-certificate Gion.svg‏‎ (១១ តំណភ្ជាប់)
 10. ឯកសារ:Wiktionary-logo-en.svg‏‎ (១០ តំណភ្ជាប់)
 11. ឯកសារ:Accessories-text-editor.svg‏‎ (៩ តំណភ្ជាប់)
 12. ឯកសារ:At sign.svg‏‎ (៨ តំណភ្ជាប់)
 13. ឯកសារ:Crystal Clear action run.svg‏‎ (៨ តំណភ្ជាប់)
 14. ឯកសារ:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (៧ តំណភ្ជាប់)
 15. ឯកសារ:Wikisource-logo.png‏‎ (៦ តំណភ្ជាប់)
 16. ឯកសារ:Wikispecies-logo.png‏‎ (៥ តំណភ្ជាប់)
 17. ឯកសារ:Wikiquote-logo.png‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 18. ឯកសារ:Incomplete list.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 19. ឯកសារ:Wikibooks-logo.png‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 20. ឯកសារ:Crystal kfind.png‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 21. ឯកសារ:Broom icon.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 22. ឯកសារ:Abc box.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 23. ឯកសារ:Open book nae 02.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 24. ឯកសារ:Wikisource-logo.svg‏‎ (៤ តំណភ្ជាប់)
 25. ឯកសារ:WiktFaviconKo.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 26. ឯកសារ:ICS Alpha.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 27. ឯកសារ:Wikiversity-logo.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 28. ឯកសារ:Headset icon.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 29. ឯកសារ:A morse code.ogg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 30. ឯកសារ:Wikinews-logo.png‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 31. ឯកសារ:Semaphore Alpha.svg‏‎ (៣ តំណភ្ជាប់)
 32. ឯកសារ:Wikimedia-logo-35px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 33. ឯកសារ:Test wiki logo.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 34. ឯកសារ:wikisource-logo.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 35. ឯកសារ:LocationCambodia.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 36. ឯកសារ:Wiktionary-logo.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 37. ឯកសារ:Teacup clipart.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 38. ឯកសារ:Wikiquote-logo-51px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 39. ឯកសារ:Wikimania.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 40. ឯកសារ:Flag of Cambodia.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 41. ឯកសារ:Tea house party in Japan (not tea ceremony)-J. M. W. Silver.jpg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 42. ឯកសារ:Ambox content.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 43. ឯកសារ:en-us-a.ogg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 44. ឯកសារ:Wikipedia svg logo.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 45. ឯកសារ:Wikidata-logo-en.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 46. ឯកសារ:Wikibooks-logo.svg‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 47. ឯកសារ:Runic letter ansuz.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 48. ឯកសារ:Rune-Æsc.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 49. ឯកសារ:Wikibooks-logo-35px.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)
 50. ឯកសារ:Commons-logo.png‏‎ (២ តំណភ្ជាប់)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)