សៀវភៅ

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

( ចិ. ) ប្រជុំ​ក្រដាស​ដែល​ដេរកាត់​ស្រេច​មាន​​ទំហំ​និង​កម្រាស់​តាម​ការ​ប្រកប មាន​ក្រប​ពី​ខាង​ក្រៅ, សម្រាប់​ប្រើ​ការសរសេរកត់​ត្រា ឬ​ដែល​សរសេរ, ដែល​បោះ​ពុម្ពហើយ : សៀវភៅ​សរសេរ, សៀវ​ភៅ​បញ្ជី, សៀវភៅ​បញ្ជូន, សៀវភៅ​បោះ​ពុម្ព ឬ សៀវ​ភៅ​ពុម្ព ។ល។

បកប្រែ[កែប្រែ]