ដោយWiktionary

កាន់ជិ[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
九-bw.png
លំដាប់នៃការសរសេរ
九-order.gif

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លេខ[កែប្រែ]

  1. លេខ ៩


នាម[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា きゅう, រ៉ូម៉ាជិ kyū)