ដោយWiktionary
សូមមើលផងដែរ

Translingual[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
五-order.gif
លំដាប់នៃការសរសេរ
五-bw.png

Etymology[កែប្រែ]

One possibility is that 五 was originally written as five horizontal lines, similar to , , and , but in common writing the lines would blend together. Thus, two lines were turned vertical and the right one was shortened, to form one stroke with the middle horizontal line. An alternate hypothesis is that 五 originally resembled an X with a bar on top and a bar on bottom. This would have meant five because when counting on a single hand, one first counts to five and then crosses back the other way to ten.

Han character[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Han char

 1. five
 2. used as a surname

References[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Chinese-numbers

 • (Chinese financial form):

Cantonese[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:yue-hanzi


Japanese[កែប្រែ]

Kanji[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

 1. five, 5

Readings[កែប្រែ]

Compounds[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:ja-kref

Number[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:cardinalbox (, go)

 1. five, 5

Noun[កែប្រែ]

Script error

 1. five
 2. a name of a hole of a wind instrument

Noun[កែប្រែ]

Script error

 1. five

Korean[កែប្រែ]

Hanja[កែប្រែ]


Eumhun:

 • Sound (hangeul): 오 (revised: o, McCune-Reischauer: o, Yale: o)
 • Name (hangeul): 다섯 (revised: daseot, McCune-Reischauer: tasŏt, Yale: tases)

Mandarin[កែប្រែ]

Pronunciation[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:cmn-hanzi

Compounds[កែប្រែ]

Cardinal number[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:cmn-car-num

 1. five

Vietnamese[កែប្រែ]

Han character[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:vi-hantu


Wu[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:zh-attention

Pronunciation[កែប្រែ]

[[Category:ពាក្យScript errorត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់|五]]

Latin Alphabet: ng´

Zhuyin Fuhao:兀ˊ


Zhuang[កែប្រែ]

Hanzi[កែប្រែ]

Script error (haj)

 1. five