ដោយWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(common kanji)

ការអាន[កែប្រែ]

ពាក្យផ្សំ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្កាណា , រ៉ូម៉ាជិ i)

  1. អណ្តូងទឹក