ដោយWiktionary

ភាសាជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 5 kanji)

ការអាន[កែប្រែ]