ដោយWiktionary
សូមមើលផងដែរ

បន្ទេរភាសា[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
金-order.gif

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

 • trad. , simpl. (when used as a left Chinese radical)
 • 𠊍 (old form)

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:liushu – a bell (cast metal) with bumps.

ក៏បានធ្វើអោយធម្មតាពី ក្នុងតួអក្សរខ្លះ ដូចជា (ពី ) ។

ទំព័រគំរូ:Han etyl

តួអក្សរហាន[កែប្រែ]

Gold bullion 2.jpg

ទំព័រគំរូ:Han char

 1. មាស (Au) ។
 2. លោហៈជាទូទៅ ។
 3. លុយ, material wealth, precious stones/gemstone/jewels &/or minerals
 4. ប្រើជានាមត្រកូល (នៅចិន និងកូរ៉េ)

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]


កាតាំង[កែប្រែ]

ហានហ៊្សឺ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:yue-hanzi

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

អំណាន[កែប្រែ]

សមាស[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:der-top3

 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a goldfish
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a snapdragon
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: goldfish scooping (a fairground game)
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a fee
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: cash
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: alchemy
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: provision, reserves
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: borrowed money, debt payable, loan payable
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: consumer finance
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: treasury funds (as of the central government)
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a metal, metallic

ទំព័រគំរូ:der-mid3

 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a nonmetal, nonmetallic
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: metalloid
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: capital, funds
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: capital, capital stock
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a rate, a price
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: tribute paid by general commoners to daimyō in feudal Japan
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: high-quality, high-purity gold
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: wages
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: an alloy
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a brass instrument
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: platinum
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a deposit (as in a bank account)
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: prize money, a reward

ទំព័រគំរូ:der-mid3

 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a pension, an annuity
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: realization or conversion of goods into money, such as to cash a check
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a gold nugget, bar, ingot, or bullion
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: money laundering
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a die or mold
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: Friday
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: a pyramid or monument
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: time flies when you're having fun
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: money, cash
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: an amount of money
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: profit, proceeds
 • Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value).: blond hair

|}

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

From Old Japanese.

នាម[កែប្រែ]

Script error: No such module "ja-headword".

 1. money
 2. metal

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

From Lua error in Module:etymology_language at line 146: The source language/family code "zho" is not valid.. Lua error in Module:links/templates at line 53: attempt to call field 'getByCode' (a nil value)..

នាម[កែប្រែ]

Script error: No such module "ja-headword".

 1. gold (Au)
 2. money
  金一封をもらった。
  きんいっぷうをもらった。
  kin'ippū o moratta.
  I received a gift of money.
 3. (shogi) short for Lua error in Module:links at line 292: attempt to call field 'findBestScript' (a nil value).

កូរ៉េ[កែប្រែ]

ហានចា[កែប្រែ]


Eumhun:

 • Sound (hangeul): ,  (revised: gim, geum, McCune-Reischauer: kim, kŭm, Yale: kim, kum)
 • Name (hangeul): ,  (revised: seong, soe, McCune-Reischauer: sŏng, soe, Yale: seng, soy)
 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

អសាធារណនាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 15: attempt to call field 'getLanguageByCode' (a nil value).

 1. ទំព័រគំរូ:surname

សមាស[កែប្រែ]


កុកងឺ[កែប្រែ]

ហានហ៊្សឺ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:cmn-hanzi

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

សមាស[កែប្រែ]


ចិនមជ្ឈិម[កែប្រែ]

តួអក្សរហាន[កែប្រែ]

(*gyim)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.Lua error in Module:utilities at line 67: The language code "zhx-mid" is not valid..

យួន[កែប្រែ]

តួអក្សរហាន[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:vi-hantu

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.