ဓမ္မစေတီ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ធម្មចេតី ន.