កក្អៀច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កក្អៀច

  1. ពាក្យ​សម្រាប់ចម្រើនពាក្យចុះឲ្យ​ប្លែក​ឲ្យច្រើនឡើង (ដង្កូវ)។
    ដង្កូវ​ចុះ​កក្អៀច

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កក្អៀច

  1. ដែលសម្រាប់ចម្រើនពាក្យចុះឱ្យប្លែកឱ្យច្រើនឡើង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត