កងចំបើងមួយកង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

កងចំបើងមួយកង[កែប្រែ]

ខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបង គេប្រើពាក្យ "កង" ជាកិរិយាសព្ទក៏បានដែរ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំសូមពន្យល់ ដោយលើកសំអាងខ្លះមកចែកជូន មិត្តអ្នកអានឱ្យបានជ្រាបជាដំណឹង "កង" ថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទ។

កង (កិ) ចាប់ត្រកងយកអ្វីមួយឱបជាប់ដោយទំហំដៃទាំងពីរ។ ឧទាហរណ៍ ៖ សុភាព កងចំបើងមួយកង យកទៅឱ្យគោស៊ីនៅឯផ្ទះ។

ពេលក្រោយខ្ញុំនឹងថែមរូបភាពនៃសកម្មភាពកងចំបើងលើទំព័រនេះ។ ថ្ងៃ ចន្ទ ទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៩ សាន ពុទ្ធិសែន