កញ្ចប់

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំលេងផង ។

កញ្ចប់បារី (ន.)

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាញ់ចប់ [kɑɲcɑp]

សំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ចប់ > ខ+្ច+ប+់ > (ខ>ក)+ញ+្ច+ប+់ > កញ្ចប់ ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចប់

  1. អ្វី​ៗ ដែល​ខ្ចប់, បង្វេច​វេច​ខ្ចប់; ជានាមរនាប់មួយដែរ ។

ឧទាហរណ៍៖

  1. ទិញ​តែ​មួយ​កញ្ចប់
  2. ថ្នាំ​មួយ​កញ្ចប់

ពាក្យទាក់ទង់[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស