កញ្ចប់

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ចប់ > ខ ្ច ប់ > ក 'ខ' + -ញ- + ្ច + ប់ > កញ្ចប់ ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចប់

  1. អ្វី​ៗ ដែល​ខ្ចប់, បង្វេច​វេច​ខ្ចប់។
កញ្ចប់បារី

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

កញ្ចប់

  1. នាមរនាប់មួយ។
    ទិញតែមួយ​កញ្ចប់
    ថ្នាំ​មួយ​កញ្ចប់


បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស