កញ្ចាស់

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាញ់ចាស់ [kɑɲcah]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យចាស់ ចាស់ > ច+ា+ស+់ > ក+ញ+្ច+ា+ស+់ > កញ្ចាស់ ។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ចាស់ 

  1. អ្វី​ដែលចាស់ (ព.ទ្រ.)

ឧទាហរណ៍៖

  1. ខោកញ្ចាស់
  2. សំពត់​កញ្ចាស់ (ព.ម. អា​កញ្ចាស់) ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចាស់

កញ្ចាស់ 

  1. សន្លឹកបៀរស្ដេច ។
    ឧ.កញ្ចាស់, ក្រមុំ, កំឡោះ, ១០, , , , , , , , , អាត់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាត ។
  2. វចនានុក្រមអាន