កញ្ចុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង និង រូបផង។

កញ្ចុំផ្កាយ

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចុំ

  1. វត្ថុរាយ​ដែល​រួម​ដែល​ប្រមូលគ្នាជាដុំ
    ទំហូ​កញ្ចុំ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

កញ្ចុំ

  1. សម្រាប់រាប់របស់ដែលមានជាសំណុំកន្សោមរយីងរយោង
    ផ្កាមួយ​កញ្ចុំ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Khmer-English។
  3. Khmer Online Dictionary។