កញ្ឆត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆត

  1. ដែលខាត, មាន​ឈូង, ឆក, មិន​ជា​ធម្មតា
    ច្រមុះ​កញ្ឆត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Online Dictionary