កញ្ឆាញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆាញ

  1. ដែល​រីកកំពាងច្រាញ
    មាត់​កញ្ឆាញ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary