កណ្ដៀន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដៀន[kɑndien]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្ដៀន>ក+្ដ+ៀ+ន>ក+ណ+្ដ+ៀ+ន>កណ្ដៀន ។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កណ្ដៀន

  1. ណែន​ក្ដន់, តឹង​ពេញ​សាច់ ។
    ឧទាហរណ៍: ធាត់​កណ្ដៀន, សាច់​កណ្ដៀន ។

សន្ដានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]