កតញ្ញូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-ត័ញ-ញូ[kaʔtaɲɲuu]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី kataññū ប្រៀបនឹងសំស្ក្រឹត (ក្ឫតជ្ញ)

នាម[កែប្រែ]

កតញ្ញូ

  1. អ្នក​ដឹង​ឧបការ​គុណ​ដែល​អ្នក​ឯ​ទៀត​គេ​បាន​ធ្វើ​ហើយ​ដល់​ខ្លួន គឺ​អ្នក​ដែល​មិន​ភ្លេច, មិន​រមឹល​គុណ​គេ ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កតញ្ញូ

  1. ដែល​ដឹង​ឧបការ​គុណ​ដែល​អ្នក​ឯ​ទៀត​គេ​បាន​ធ្វើ​ហើយ​ដល់​ខ្លួន គឺ​អ្នក​ដែល​មិន​ភ្លេច, មិន​រមឹល​គុណ​គេ ។
    បុរស​កតញ្ញូ, ស្ត្រី​កតញ្ញូ ។

ន័យ​ផ្ទុយ[កែប្រែ]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]