កន្ត្រាក់កន្ត្រើន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ត្រាក់-កន់-ត្រើន[kɑntrak-kɑntraən]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី កន្ត្រាក់+កន្ត្រើន>កន្ត្រាក់កន្ត្រើន ។

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កន្ត្រាក់កន្ត្រើន

  1. ​កន្ត្រាក់​ត្រណាត់ត្រណែង

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត