កន្ត្រោន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ត្រោន[kɑntraon]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រហែលមកពីពាក្យ ត្រោន>ត+្រ+ោ+ន>ក+ន+្ត+្រ+ោ+ន>កន្ត្រោន ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្ត្រោន

  1. ក្រញោន, កំប្រោន
    រាង​កន្ត្រោន ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កន្ត្រោន

  1. ដោយក្រញោន, កំប្រោន
    អង្គុយ​កន្ត្រោន ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត