កន្លះលំហ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ធរណីមាត្រ) សំណុំចំណុចទាំងអស់នៅលើផ្នែកម្ខាងនៃអ៊ីពែរប្លង់ (hyperplane) ក្នុងលំហអឺគ្លីត ។ វាជាកន្លះលំហបើក ប្រសិនបើវាគ្មានអ៊ីពែរប្លង់ និង វាជាកន្លះលំហបិទ ប្រសិនបើវាមានអ៊ីពែរប្លង់ ។
    ឧ. កន្លះលំហនៅក្នុងលំហវិមាត្រមួយជាកន្លះបន្ទាត់មួយ ។
    កន្លះលំហនៅក្នុងលំហវិមាត្រពីរជាកន្លះប្លង់មួយ ។

half-space demi-espace