កម្មផល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (អក្សរសិល្ប៍)ទ្រឹស្ដីកម្មផលដែលបង្ហាញពីចំណងនៃអំពើនិងផលដែលបុគ្គលបានសាងឡើង។
    រឿងក្រុងសុភមិត្រ។