កាមេរូន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា កាមេរូន
kāmerūn
ឡាតាំងយានកម្ម kaameiruun
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaːmeiruːn/


នាមអសាធារណ៍

កាមេរូន

  1. Cameroon