កិរិយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

កិរិយា-, -កិរិយា

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីពាក្យបាលី kiriyā

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ កិរិយា
kiriyā
សទ្ទតា កិ-រិ-យ៉ា
ki-ri-y″ā
ឡាតាំងយានកម្ម keriyaa
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kerijaː/


នាម

កិរិយា

  1. អំពើ
  2. លំនាំ
    កិរិយា​ថ្វាយ​បង្គំ
  3. ឫកពា
    ក្មេង​នេះ​មាន​កិរិយា​ល្អ

ពាក្យទាក់ទង

បំណកប្រែ

ឯកសារយោង

  • វចនានុក្រមជួនណាត