កោសិកាប៉ូលីប្លូអ៊ីត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

  • អក្សរសព្ទខ្មែរ: /កោសិ'កា ប៉ូលី'ផ្លូអ៊ីត/
  • អក្សរសព្ទឡាតាំង: /kao-se-ka pau-li-phlau-it/
  • អ.ស.អ.: /kaːo-se'kaː poːu-liː'pʰloːu-iːt/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កោសិកា+ប៉ូលីប្លូអ៊ីត>កោសិកាប៉ូលីប្លូអ៊ីត

នាម[កែប្រែ]

កោសិកាប៉ូលីប្លូអ៊ីត

  1. កោសិកាដែលមានចំនួនក្រូម៉ូសូមកើនឡើងតាមពហុគុណនៃ n (3n, 4n, 5n....)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • សៀវភៅពន្យល់ពាក្យជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១០-១២