កំប្រោន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កំប្រោន

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ​កិរិយា​ប្រួញ​រួញ​ខ្លួន​ហើយ​ឱប​ដៃ
    ឈរ​ឱប​ដៃ​កំប្រោន, អង្គុយ​កំប្រោន។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត