កំពង់ក្របៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតឃុំនៃស្រុកស្ទឹងសែន
  2. សង្កាត់នៃក្រុងស្ទឹងសែន
  3. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់ក្របៅ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ក្របៅ