កំពង់ល្ពៅ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកសំឡូត
  2. ភូមិនៃឃុំកំពង់ល្ពៅ