កំភែល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កំភែល

  1. ដែល​សើរ​ៗ, ដែល​រាក់​ពេក, ដែល​មិន​ជ្រៅ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កំភែល

  1. ដោយ​សើរ​ៗ, ​រាក់​ពេក, មិន​ជ្រៅ
    ទឹករាក់កំភែល, សេចក្ដី​នេះ​រាក់​កំភែល, គំនិត​រាក់​កំភែល។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត