ក្បាលក្របី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
  2. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយឆ្មារ