ក្បាលខ្ទីង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបុសស្បូវ