ក្បាលទឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រះធាតុ
  2. ឃុំនៃស្រុកទឹកផុស