ក្បាលរមាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំមហាឫស្សី
  2. ភូមិនៃឃុំអន្លង់វិល ស្រុកកណ្ដៀង
  3. ឃុំនៃស្រុកសេសាន
  4. ភូមិនៃឃុំក្បាលរមាស