ក្បាលសេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកត្រប់