ក្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ខ្សត់; លំបាក : មនុស្ស​ក្រ​ទ័ល, ការ​ក្រ, គ្រា​ក្រ ។