ក្របខ័ណ្ឌ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រង្វង់, វិស័យ, នាទី : លទ្ធផល​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៃ​ឧស្សាហ​កម្ម ឃើញ​ថា​បាន​ចម្រើន​គ្រាន់​បើ​ហើយ ។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ដែល​មាន​របៀប​ជាន់ថ្នាក់​របស់​អ្នក​រាជការ : អ្នក​រាជការ​ក្របខ័ណ្ឌ​ជាន់​ទាប, ជាន់​កណ្ដាល, ជាន់​ខ្ពស់ ។