ក្រពើ

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ទឹក​មួយ​ប្រភេទ មាន​ជើង​៤ កន្ទុយ​វែង ជា​សត្វ​សាហាវ, នៅ​លើ​គោក​ក៏​បាន, តែ​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ទឹក មាន​ត្រី​និង​សាច់​ជា​ចំណី ។
  2. [dɑmlooŋ krɑpəə] Krapeu

kind of potato or yam

  1. ភូមិនៃឃុំទួលគ្រើល
  2. ភូមិនៃឃុំបល្ល័ង្ក