ក្រវិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទាល់​ទៅ​ណា​មិន​រួច ឬ ដេក​ធ្វើ​អាការ​ដូច​ជាប់​ដៃ ជាប់​ជើង : ដេក​ក្រវិន, ទាល់​ក្រវិន ។