ក្រាំងវិច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំក្ដាញ់