ក្រិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) លាក់​ចំណាំ, លាក់​ឲ្យ​មាន​ស្នាម​ជា​សម្គាល់ : ក្រិត​ឈើ​ចំណាំ