ក្រោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាវ​ចម្បាំង​ធ្វើ​ពី​ដែក ឬ ពាស​ដែក : អាវ​ក្រោះ; ពាក់​ក្រោះ ។ រថ​ក្រោះ រថ​ចម្បាំង​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន

( គុ. ) ស្ងួត​រឹង, ក្រៀម​ក្រទាំង : ក្រោះ​មាត់, នឿយ​ក្រោះ​ខ្លួន ។