ក្លា

ពីWiktionary
  • អំនាន: /ខ្ល៉ា/

( គុ. ) សប្បាយ​ក្នុង​ខ្លួន, អង់អាច, ដែល​សំដែង​កិរិយា​ឲ្យ​ឃើញ​សេចក្ដី​រីករាយ : ចិត្ត​ក្លា, សំដី​ក្លា ។