ក្អាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​សើច : សើច​ឮ​ក្អាក (ម. ព. ក្អាក​ៗ) ។