ក្អេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) អ្វី​ៗ ដែល​ប៉េង​ទៅ​ខាង : ក្អេង​ឆ្នាំង, រាង​ក្អេង ។

( គុ. ) ដែល​មាន​ឫក ឬ សំដី​ឥត​កោត​ញញើត : ឫក​ក្អេង, សំដី​ក្អេង ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ផង​ក៏​បាន : និយាយ​ក្អេង ។