ក ខ គ ឃ ង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ក ខ គ ឃ ង

  1. ពាក្យសំរាប់បញ្ជាក់នៅសេចក្ដីរៀបរាប់មិនអស់ ដូច មួយ ពីរ បី បួន

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ក ខ គ ឃ ង

  1. របៀនសំរាប់ការរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាដំបូង។[១]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]