ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យត្រូវលុបចោល

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ក ខ គ ឃ ង)
Jump to navigation Jump to search

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។