ខឹកៗ

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ខឹក​ៗ)
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំណើច​តិច​ៗ រឿយ​ៗ : សើច​ខឹក​ៗ ។