ខើច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ឥត​សម្រុង : សំពត់​ខើច, អាវ​ខើច ជាដើម។ ព. ផ្ទ. ស្រុង។