ខ្នើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​កើយ, គង, ឱប, ផ្អែក; សម្រាប់​កើយ : ខ្នើយ​ក្បាល, សម្រាប់​គង : ខ្នើយ​ជើង, សម្រាប់​ឱប : ខ្នើយ​ឱប, សម្រាប់​ផ្អែក : ខ្នើយ​ប៉ាក់ថៅ ។